/Test: Thecus N2350 (NAS)

Test: Thecus N2350 (NAS)